BIP

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:

mgr Teresa Kandulska - Dyrektor

Do kompetencji dyrektora należy:

 • Planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności, dyrektor:
 • współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania oraz realizuje jego zalecenia i wnioski na zasadach określonych w ustawie
 • współdziała z zakładową organizacją związkową działającą w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami
 • kieruje przedszkolem, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola, przewodniczącym rady pedagogicznej
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
 • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne
 • organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą placówki
 • sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach w tym hospituje zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz dokonuje oceny ich pracy
 • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym
 • realizuje uchwały Zarządu Miasta, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno - gospodarczą przedszkola
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie a także organizuje i obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola
 • administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem
 • organizuje przeglądy techniczne obiektu przedszkolnego oraz prac konserwacyjno - remontowych
 • organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkolnego
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych
 • ponosi pełną odpowiedzialność za sprawy BHP w placówce,
 • występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola
 • w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i rodzicami


Iwona Raszkiewicz - główny księgowy

Kompetencje głównego księgowego:

 • Odpowiada za prowadzenie rachunkowości w pełnym zakresie zgodnie z ustawą o rachunkowości budżetowej oraz:
 • zakładowym planem kont (opracowanym i uaktualnianym na bieżąco zgodnie z w/w ustawą o rachunkowości),
 • instrukcją obiegu dokumentów (opracowaną i uaktualnianą na bieżąco zgodnie z w/w ustawą o rachunkowości),
 • instrukcją inwentaryzacji (opracowaną i uaktualnianą na bieżąco zgodnie z w/w ustawą).
 • Prawidłowo stosuje zasady rachunkowości i rozrachunków.
 • Ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie:
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Odpowiada za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Odpowiada za prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań.
 • Oblicza wynagrodzenia i inne świadczenia za pracę.
 • Sporządza w ustalonym terminie listy płac z wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających z pracy przysługujących pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika.
 • Dokonuje przewidzianych przez prawo lub na prośbę bądź za zgodą pracownika potrąceń z wynagrodzenia.
 • Oblicza, pobiera i odprowadza podatki oraz terminowo je wpłaca na właściwy rachunek urzędu skarbowego.
 • Sporządza i terminowo przesyła urzędom skarbowym deklaracje (PIT-y) i inne informacje.
 • Dokonuje rocznego obliczenia podatku - na wniosek pracownika.
 • Sporządza i przechowuje dokumenty związane z poborem podatku od osób fizycznych (np. karty wynagrodzeń pracowników, listy płac).
 • Kompletuje i sporządza pełną dokumentację ubezpieczeniową.
 • dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zatrudnionych pracowników w terminie 7 dni od daty nawiązania stosunku pracy,
 • wyrejestrowuje pracowników z ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń tj. od daty rozwiązania stosunku pracy,
 • oblicza, opłaca i rozlicza w ustalonych, ustawowych terminach, składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych,
 • ustala prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy, macierzyński, porodowy, wyrównawczy, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne) i je wypłaca (w przypadku gdy zgłoszonych do ubezpieczenia jest ponad 20 pracowników)
 • ustala prawo do świadczeń z budżetu państwa (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze), wypłaca je i rozlicza,
 • sporządza na odpowiednich drukach (Rp-7) zarobki pracowników ubiegających się o świadczenia emerytalno - rentowe,
 • informuje organ rentowy do końca lutego każdego roku kalendarzowego o wysokości osiągniętego przychodu w ubiegłym roku kalendarzowym przez emeryta lub rencistę,
 • Nalicza i przekazuje w terminach zgodnych z ustawą odpis podstawowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Organizuje opracowanie budżetu ogólnego i planu finansowego.
 • Przedkłada pracodawcy propozycje i materiały dotyczące polityki finansowo-administracyjnej.
 • Analizuje osiągane dochody, ocenia sytuację finansową, sporządza bilans i rachunek wyniku oraz przekłada je pracodawcy.
 • Współpracuje z bankami, kontroluje wyciągi bankowe, czeki, faktury zakupu i sprzedaży.
 • Uczestniczy w negocjacjach z bankami, urzędami, agencjami ubezpieczeniowymi, klientami i dostawcami, w celu zapewnienia organizacji jak najkorzystniejszych warunków finansowych.
 • Rewiduje działalność i ocenia rezultaty finansowe oraz przedstawia ich oceny pracodawcy.
 • Reprezentuje zakład w sprawach finansowo - administracyjnych.
 • Ewidencjonuje środki trwałe.
 • Wykonuje inne zadania i obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości budżetowej oraz z przepisów regulujących prawa i obowiązki głównego księgowego.
Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2007-02-19 12:53:36 Ostatnia aktualizacja: 2014-02-03 16:03:27
Data publikacji: 2007-02-19 12:53:36 Artykul byl czytany: 9 razy