BIP

Regulamin organizacyjny

Niniejszy regulamin stanowi zbiór szczegółowych informacji. Ma on służyć usprawnieniu organizacji pracy. Jest on zgodny ze Statutem Miejskiego Przedszkola Nr7

 1. Miejskie Przedszkole Nr 7 jest placówką publiczną, zakładem budżetowym podległym Miastu Zielona Góra.
 2. Bezpośredni nadzór nad placówką sprawuje Rada Miasta.
 3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z delegaturą w Zielonej Górze.
 4. Przedszkole jest placówką 4-oddziałową, czynną w dni robocze w godzinach  6,30 – 16,30; przerwa wakacyjna trwa 4 lub 6 tygodni.
 5. Przerwy w pracy przedszkola ustala Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. W czasie przerwy pracy przedszkola, rodzice są zobowiązani zapewnić opiekę dziecku we własnym zakresie.
 6. W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki, rodzice mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym. Rodzice sami składają podania o przedszkole zastępcze w placówce, która ich interesuje. Dyrektor przedszkola w styczniu powiadamia rodziców o terminach przerw urlopowych miejskich przedszkoli.  
 7. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego uiszczania opłat według ustalonych terminów na zebraniu ogólnym i zasad określonych w Statucie przedszkola.
 8. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek terminowego przyprowadzania i odbierania [ do godziny 16,30 ] dziecka z przedszkola. Dziecko należy powierzyć osobiście nauczycielce, ponieważ przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki poza budynkiem bądź w szatni przedszkola przed lub po odbiorze przez rodziców lub opiekunów.
 9. Przy odbieraniu dziecka przez osoby trzecie potrzebna jest pisemna zgoda rodziców na wydanie dziecka z przedszkola.
 10. W przedszkolu działa rada rodziców wybrana z przedstawicieli rad grupowych w głosowaniach tajnych. Uchwały rady rodziców obowiązują ogół rodziców.
 11. Spotkania z rodzicami organizowane są według potrzeb wynikających z pracy wychowawczo-dydaktycznej.
 12. Rekrutacja dla nowych dzieci odbywa się co roku w miesiącu kwietniu lub maju– nabór elektroniczny oraz forma pisemna. Dzieci zapisuje się do przedszkola raz – na początku, na cały okres edukacji przedszkolnej. Co roku rodzic wypełnia deklarację kontynuacji oraz umowę dotyczącą świadczeń za przedszkole.  Wypisu dziecka z przedszkola dokonuje się w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem.
 13. Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków w sytuacjach określonych w Statucie.
 14. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 15. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
  1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu, statutu placówki
  2. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce
  3. Respektowanie uchwał rady pedagogicznej
  4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
  5. Terminowe uiszczanie odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu
  6. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
  7. Powiadamianie przedszkola (do  godz. 8,00) o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola.
  8. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 16. Rodzice mają prawo do:
  1. Zapoznania się z programem, zadaniami wynikającymi z programu przedszkola i planów pracy w danym oddziale oraz z obowiązującymi w danym oddziale normami zachowania dziecka
  2. Zapoznania się z pakietem umiejętności jakie dziecko osiągnie na koniec roku szkolnego w danym oddziale
  3. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju
  4. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
  5. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola
  6. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swojego przedstawiciela – radę rodziców.
 17. Czas pracy pracowników poszczególnych grup zawodowych:
  1. nauczycieli
  2. pracowników administracji
  3. pracowników obsługi
  •       określany jest oddzielnie dla każdej z tych grup.
 18. Pracownicy wymienieni w pkt. 17 b) i c) pracują w systemie jednozmianowym:
  1. Czas pracy w pełnym wymiarze w tym systemie obejmuje 8 godzin dziennie, pomiędzy 7,30 – 8,30 a 15,30 – 16,30.
  2. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie.
  3. Praca wykonywana jest w dni robocze w okresie pracy placówki z zachowaniem prawa do dodatkowych dni wolnych od pracy obowiązujących w danym okresie.
 19. Pracownicy wymienieni w pkt. 17 a)  pracują w systemie dwuzmianowym:
  1. przez 5 dni w tygodniu w godzinach:
   1. według pensum przewidzianego w Karcie Nauczyciela.
   • I zmiana – od 6,30 do 11,30
   • II zmiana – od 11,30 do 16,30
  2. oraz w dni miedzy świąteczne
   • praca w tych dniach wykonywana będzie w ograniczonej liczbie oddziałów, w grupach łączonych [ ilość oddziałów uzależniona jest od ilości dzieci zgłoszonych na dany dzień ].
 20. W ramach czasu pracy – w normalne dni robocze, jak i w dni pracujące między świąteczne – każdy pracownik obowiązany jest realizować swoje zadania i czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz z zadań statutowych przedszkola w wymiarze określonym dla każdej grupy zawodowej.
 21. Przedszkole realizuje cele i zadania określone  w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie.
 22. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.
 23. Pełny nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje dyrektor.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2015 r.
    
Regulamin zatwierdzono: Rada rodziców oraz Rada pedagogiczna

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2007-02-19 12:53:36 Ostatnia aktualizacja: 2017-06-05 16:12:33
Data publikacji: 2007-02-19 12:53:36 Artykul byl czytany: 9 razy